دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : پرویز   تاجیک

پست الکترونیکی : p-tajik@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : گرایش تولید دام

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : سرپرست دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

نوع استخدام : قطعی

تاریخ استخدام : 1376/07/01

پرویز تاجیک

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^